ხპლასტმასის მილი

4ზომა: სხვადასხვა
მაღალი ხარისხისა და სერტიფიცირებული და
სამშენებლო კომპანიების მხმოთხოვნადიარისხისა და სერტიფიცირებული და
სამშენებლო კომპანიების მხმოთხოვნადი4

ელექტრო კაბელები

ზომა: სხვადასხვა
მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ქარხნიდან
მაღალი ხარისხის პროდუქცია